044-599-30-00 096-000-09-39

Типове положення
про ритуальну службу в Україні

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держжитлокомунгоспу України
від 19 листопада 2003 р. N 193

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 вересня 2004 р. за N 1110/9709 

 

1. Ритуальна служба в Україні відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу" - це спеціалізоване комунальне підприємство, що створюється органом місцевого самоврядування в порядку, установленому Законом.

 

2. Ритуальна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про поховання та похоронну справу", іншими законами України, нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання законів України, а також цим Положенням.

 

3. Ритуальна служба здійснює організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг відповідно до статей 9, 10, 12 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

 

4. Основними завданнями ритуальної служби в Україні є:

здійснення організації поховання померлих і надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, не передбачених цим переліком, а також реалізація предметів ритуальної належності.

 

5. Ритуальна служба відповідно до покладених на неї завдань зобов'язана:

укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (далі - договір-замовлення);

організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

у разі відсутності на ринку послуг регіону необхідної Замовнику ритуальної послуги - забезпечувати надання цієї послуги власними силами;

забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

організовувати виконання роботи з благоустрою місць поховань відповідно до кошторису;

забезпечувати функціонування місць поховань відповідно до порядку, визначеного відповідним виконавчим органом сільської, селищної та міської ради, згідно зі статтею 23 Закону України "Про поховання та похоронну справу";

безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з прахом померлого на кладовищі (у колумбарії);

реєструвати поховання та перепоховання померлих у Книзі реєстрації поховань та перепоховань;

видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання;

видавати на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищі в зазначеному населеному пункті;

реєструвати намогильні споруди в Книзі обліку намогильних споруд;

у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадання колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого органу відповідної сільської, селищної чи міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;

на підставі договору-замовлення забезпечувати безперешкодний доступ на територію кладовища (крематорію) суб'єкта господарської діяльності (далі - виконавця послуг), з яким укладено договір про надання ритуальних послуг;

здійснювати інші функції відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу".

 

6. Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці, у якому проводиться оформлення замовлень на організацію та проведення поховання померлого, надання замовнику наочної інформації стосовно:

виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси та режиму роботи;

переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;

необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;

порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховань;

вимог щодо утримання та охорони місць поховань;

реєстрації поховань померлих та перепоховань;

організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджету;

пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України "Про поховання та похоронну справу", інших нормативно-правових актів);

режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів;

книги заяв, пропозицій та скарг.

 

7. Ритуальна служба має право:

створювати при ритуальній службі дорадчі ради (колегії), до складу яких на рівних правах можуть входити представники підрозділів ритуальних служб, а також за згодою: виконавці (суб'єкти господарювання, які уклали договір про надання послуг з ритуальною службою) та представники громадськості, для оперативного вирішення проблем, що виникають у процесі організації поховання та утримання місць поховань;

надавати ритуальні послуги, не передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, виготовляти та реалізовувати згідно з чинним законодавством предмети ритуальної належності.

 

8. Ритуальна служба забезпечує укладання договорів із суб'єктами господарювання в такому порядку:

 

8.1. Суб'єкт господарювання (далі - СГ), що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг, має подати до територіальної ритуальної служби відповідну заяву щодо укладання договору про надання ритуальних послуг на ім'я її керівника та долучити до заяви (засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи:

копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

перелік послуг, що пропонуються для надання СГ;

режим роботи та номер телефону.

Протягом 14 робочих днів з дня отримання заяви територіальна ритуальна служба укладає з суб'єктом господарювання договір про надання послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим пунктом. Безпідставна відмова в укладанні договору не допускається, вона повинна бути аргументована.

 

8.2. Договір про надання послуг укладається на термін три роки, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

При зміні будь-яких відомостей, указаних у документах, що додаються до заяви, СГ повинен у десятиденний термін письмово повідомити про це ритуальну службу. Форма примірного договору про надання ритуальних послуг наведена в додатку.

 

Начальник
Управління благоустрою
та комунального обслуговування

 
 
Я. А. Стеценко